24 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Haramlardan Hicret Etmek

Bugün 1 Muharrem 1440. 1 Muharrem; Peygamberimizin (s.a) ve ashabının Mekke’den Medine’ye hicretlerinin (M. 622) yıldönümü ve Hz. Ömer (r.a) devrindeki düzenlemeyle Hicrî takvimin başlangıcıdır. Yeni hicrî yılımızın tüm Müslümanlara hayırlar ve bereketler getirmesini niyaz ediyorum.

“Hicret”kelimesi, sözlükte; ‘bir şeyi terk etmek, onunla ilgiyi kesmek, o şeyden bedenen, lisânen veya kalben ayrılıp uzaklaşmak, bir yerden ayrılarak başka bir yere göç etmek…” anlamlarına gelir.

Peygamberimiz (s.a) bir hadis-i şeriflerinde “hicret”in iki boyutlu anlamına dikkat çeker:

Hicret iki özellik taşır:Birincisi, günahları terk etmek; diğeri,Allah ve Rasûlüne hicret etmektir. Hicret, tevbe kabul olunduğu sürece sona ermez. Tevbe de güneş batıdan doğuncaya kadar makbuldür…”(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 192)

Mekke’den Medine’ye Allah yolundagöç eden müminler Kur’ân-ı Kerim’de “muhacirler”olarak anılmış; onların gerçek müminler olduğu(Enfal 8/74), Allah katında derecelerinin büyük olduğu(Tevbe 9/20), Allah’ın rahmetine nail olacakları(Bakara 2/218), Allah’ın onların kötülüklerini örteceği(Âl-i İmrân 3/195), onlardan razı olduğuve onlar için cennetler hazırladığı(Tevbe 9/100) bildirilmiştir.

Kur’ân’a göre muhacirler; “Allah ve Rasulü’ne”ve “Allah yolunda”hicretedenlerdir (Nisâ 4/100; Âl-i İmrân 3/195; Nahl 16/41; Hacc 22/58…).

Peygamberler, Allah’a hicret ettiler. Hz. İbrahim (a.s) şöyle dedi: "Gerçekten ben Rabbime muhacirim(hicret ediciyim). Hiç kuşkusuz o galiptir, hüküm-hikmet sahibidir."(Ankebut 29/26)

Hicretin diğer boyutu ise; dil, kalp ve amel olarak kötüleri ve kötülükleri terk etmektir.

“Ve kötülükler(ricz)den uzaklaş(hicret et)!”(Müddessir, 74/5)

“Onlardan güzel bir ayrılma (hecren cemilen) ile kopup-ayrıl (hicret et)!”(Müzemmil, 73/10)

Efendimiz de (s.a), birçok hadislerinde “gerçek hicret”in haramları, günahları ve kötülükleri terk etmek, “gerçek muhacir”in de bunlardan kaçınıp Allah’a gereğince itaat ve kulluk eden kimse olduğunu vurgulamıştır:

“Gerçek muhâcir, Allah'ın yasak kıldığı şeyleri terkedendir.”(Buhârî, İman 4, Rikâk 26; Ebû Dâvûd, Vitr 2, 11, 12, Cihâd 2; Nesâî, İman 9; İbn Mâce, Fiten 2.)

"Size gerçek mü'mini tarif edeyim mi? O, Müslümanların malları ve canları konusunda kendisinden emin oldukları kişidir. Kâmil Müslüman, insanların dilinden ve elinden gelecek zararlardan sâlim oldukları kimsedir. Asıl mücâhid, Allah'a taat konusunda kendi nefsiyle mücâhede eden kimsedir. Hakiki muhâcir de hata ve günahları terkeden kişidir."(İbn Hibbân, Sahih, VII, 178)

‘Bir adam, Rasûlüllah’a (s.a) sordu:

-“Ey Allah’ın Rasûlü! Hangi hicretdaha faziletlidir?”

Rasûlüllah (s.a) buyurdu:

-“Allah’ın haram kıldığı şeyleri terketmendir”(Nesâî, Biat 12; Ebû Dâvud, Vitr 12; Dârimî, Salât 135).

"Hicret, gizlisi ve açığıyla bütün fuhşiyâtı terketmen, namazı kılman, zekâtı vermen demektir. Bunları yaparsan bulunduğun yerde de ölsen, sen muhâcirsin."(Ahmed b. Hanbel, II, 224; Heysemî, Mecme‘u'z-Zevâid, V, 252)

Kötülükleri terkedip bütün benliğiyle Allah’a ibadetetmek, Allah ve Rasûlü’ne hicrettir.

"Fitne ve bozgun zamanında ibadet, bana hicret etmek demektir"(Müslim, Fiten 130).

Demek, bütün mesele; küfrü, şirki, haramları, günahları terkedip, Allah ve Rasûlüne itaat niyetiyle “Allah yolunda” hicreteden “muhacir”müminler olabilmektir. Bir hadiste açıklandığı gibi:

"Kimin hicret etmekteki niyeti Allah ve Rasûlünün emirlerine uymakise, onun hicreti Allah’a ve Resûlü’nedir. Kimin hicreti de elde etmek istediği bir dünyalığa veya evlenmek istediği bir kadına yönelikse onun hicreti de niyet ettiğinedir.”(Buhârî, Bed'ul-Vahy 1, İman 41, Nikah 5; Müslim, İmâre 155; Ebû Dâvûd, Talak 11; Tirmizî, Fedâilu'l-Cihâd 16; Nesâî, Tahâre 59; İbn Mâce, Zühd 26).

İmdi, günümüz Müslümanları ve Türkiye Müslümanları için oldukça önemli ve öncelikli hale gelmiş bulunan,‘küfrü, şirki, cahilî ölçü, değer, inanç ve adetleri, haram ve günah temeline dayalı seküler yaşam biçimini terkedip Allah ve Rasûlüne yönelmek’anlamındaki hicretimizi gerçekleştirmek ve “gerçek muhacir”lerden olmak duası ve niyazı ile Hicri yeni yılınızı tebrik ediyorum.

Abdullah YILDIZ
http://www.mirathaber.com/abdullah-yildiz-haramlardan-hicret-etmek-15-5257y.html


Back To Top