13 Aralık 2018 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

İslâm karşıtı yaşama saygı duyamayız I - Saygı duyacağımız ortak değerler

İslâm İnsanla Örtüşür

İnsanı yaratan Allah'tır. İnsan için İslam Dini’ni hayat düzeni kılan yüce Rabbimizdir. Sık sık değiniyoruz. Bu dinin son ve evrensel kılınan peygamberi Hz. Muhammed ve son İlâhi Kitabı Kur'ân-ı Kerîm'dir. İnsanı yaratan Allah, insan için İslâm Dini’ni hayat düzeni kıldığı için, İslam Dini ile insan arasında tam bir örtüşme vardır. Bir diğer anlatımla İslâm Dininin bildirileri, emirleri ve yasaklarıyla insan doğası kaynaşır. Şöyle de diyebiliriz; İslam dini ile olgun ve ortak aklın prensipleri ve bilimsel veriler arasında birleşme ve bütünleşme vardır. Asla çelişki, çatışma yoktur. Eğer bir çelişki ve çatışma görülüyorsa bunun sebebi şudur:

Ya biz İslâm Dini’ni Kur’ân’ın sunumuyla bilmiyoruz ya da olgun aklın verileri ve bilimsel sonuçlar olarak ortaya konanlar gerçeği yansıtmıyor.

Farklı İnanç Sahipleriyle Bir Arada Yaşıyoruz

İslâm Dini’ne inanan bilgili ve bilinçli insanlar olarak bizler inanç ve yaşam özelliklerimizi taşımayan insanlarla bir arada yaşıyoruz. İslam Dini’ne saygılı olanlarla, karşıt olanlarla da birliktelik içindeyiz.

Şu gerçeği de tespit edelim: Eğitim, hukuk, ekonomi ve medya düzenimiz İslam'la çelişkili ve çatışmalıdır. Faiz, zina, içki, rüşvet, pornografi, eşcinsellik, lüks gibi haramlar hayatımızda meşrulaştırılmış durumdadır. Adalet, merhamet, af, barış, zekât ve namaz gibi emirler de yüceltilir olmaktan çıkarılmıştır. Böyle bir düzende yaşıyoruz.

Fitneler Dönemindeyiz

Peygamberimiz Efendimizin ifadesiyle açıklarsak fitneler döneminde hayat sürüyoruz. O, şöyle buyuruyor:

“Aman iman esasları ve güzel amellere yapışın. Bu alanda yarışın. Zira çok yakında simsiyah gecelerin karanlığı gibi fitneler oluşacaktır. Bu fitneler döneminde sabahtan akşama, akşamdan sabaha; insanlar kâfirlikten imana, imandan kâfirliğe geçiş yapacaklardır. Bu dönemde kişi dinini basit dünyalıklar karşısında satacak / basit menfaatler, sıradan övgüler ve makamlar uğruna yağmalatacaktır. “

Kimlere ve Hangi Tür Yaşantılara Saygı Duyacağız

Biz böylesi bir toplumda ne gibi inançlara ve ilkelere saygı duyacağız? Hangi tür yaşantı sahiplerini muhterem bileceğiz? Bilgi ve bilinci gerektirdiği için bu konu fevkalade önemlidir.

Sevgili Okuyucum! Allah'ın varlığı, insanın yüceliği, can, mal ve özel hayatın dokunulmazlığı; vicdan ve din hürriyeti ile ifade özgürlüğü; adalet, seçme, seçilme ve örgütlenme hakkı; liyakatli insanları seçme ve görevlendirme; azınlık haklarını koruma, hukukun üstünlüğü, barışın hakim kılınması, zalim kişi ve kurumlarla mücadele ve diğer temel değerler… Bütün bunlara saygı duyarız, saygı duymakla da yükümlüyüz.

Bir diğer anlatımla; bu sayılanlar sadece haklarımız değildir, bunlar bizim görevlerimiz de. Bunlar; hem İslam'ın yücelttiği değerlerdir hem de olgun/ortak aklın benimsediği ilkelerdir. Bazı misaller verelim:

Rabbimiz bize; 'Biz insanı en güzel biçimde halkettik…' buyurur.

Rabbimiz bize'Sakın ha Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayınız…' buyurur.

Rabbimiz bize'Ey iman edenler, topluca barışa girin/ barış adamları olun…' buyurur.

Rabbimiz bize'Dinde, lehte ve aleyhte asla zorlama yoktur.' buyurur.

Rabbimiz bize ’Ey iman edenler! Allah için şahitlik yapın, adaleti ayağa kaldırın, bir topluluğa olan karşıtlığınız sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Adil olun…’ buyurur.

Sizlere çoğaltabileceğim misaller duydum. Saygı duymamız gereken bu ilkeler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Aziz Peygamberimizin öğütlerinde bizlere sunulmaktadır. Bütün insanlar ve bizler gibi mükemmel yaratılmış olan Gayrimüslimlerin de bu değerlere sahip çıkması ve onları savunması bizi tedirgin etmez. Çünkü bütün insanlar Allah'ın yarattığı kullardır. Olgun aklı, müşterek aklı ihsan eden Rabbimizdir. Bilime konu olan maddeleri yaratan da O’dur.

Akli ve İlmi Güzellikler Müslümanın Yitik Malıdır

Hikmet/aklî ve ilmî güzellikler Müslümanın yitik malıdır, onu nerede bulsa alır.

Biz İslâm Dininin ortaya koyduğu insancıl ilkelere saygı duyduğumuz gibi, olgun aklın prensiplerine ve bilimsel verilere de saygı duyarız. Mesela; trafik kuralları, üretim standartları, ilmi yöntemler, hayatı kolaylaştıran metotlar ve üretimler, bizlere Rabbimizin yarattığı varlıkları ve bölgeleri yakından tanıtan belgeseller, her alanda ARGE çalışmaları; biz Müslümanların saygı duyacağı olgulardır. Dolayısıyla biz Müslümanlar hayat insanıyız, nerede bir güzellik varsa, nerede insanî değerler dizisi varsa biz orada olabiliriz. Bu arada şu ilaveyi yapayım: İslam'ın ve olgun aklın onayladıklarını, bilimsel çalışmaların verilerini gayrimüslimler üretse de, biz yine bu özelliklere ve güzelliklere talip olabiliriz, olmalıyız da. Onları yüceltebiliriz, yüceltmeliyiz de. Üzüntümüz güzelliklerin bizim aracılığımızla vücut bulmayışı olur.

Devam edecek

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/ali-riza-demircan-islam-karsiti-yasama-saygi-duyamayiz-i-saygi-duyacagimiz-ortak-degerler-1-4543y.html


Back To Top