16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Yaşadığımız laik düzende saygı duyabileceklerimiz

İnsanı yaratan Allah'tır. İnsan için İslam Dini’ni hayat düzeni kılan yüce rabbimizdir. Sık sık değiniyoruz. Bu dinin son ve evrensel kılınan peygamberi Hz. Muhammed ve son İlâhi Kitabı Kur'ân-ı Kerim'dir. İnsanı yaratan Allah, insan için İslâm Dinini hayat düzeni kıldığı için, İslam Dini ile insan arasında tam bir örtüşme vardır. Bir diğer anlatımla İslâm Dininin bildirileri, emirleri ve yasaklarıyla insan doğası arasında kaynaşma vardır. Bir diğer anlatımla İslam dini ile olgun ve ortak aklın prensipleri ile bilimsel veriler arasında aynileşme vardır. Asla çelişki, çatışma yoktur. Eğer bir çelişki ve çatışma görülüyorsa bunun sebebi şudur:

Ya biz İslâm Dini’ni Kur’ân’ın sunumuyla bilmiyoruz ya da olgun aklın verileri ve bilimsel sonuçlar olarak ortaya konanlar gerçeği yansıtmıyor.

Farklı İnanç Sahipleriyle Bir Arada Yaşıyoruz

Sevgili Okuyucum! Bizler İslâm Dinini inanan bilgili ve bilinçli insanlar olarak bizim bu inanç ve özellikleri taşımayan insanlarla bir arada yaşıyoruz. İslam dinine saygılı olanlarla, karşıt olanlarla da birlikte yaşıyoruz.

Şu gerçeği de tespit edelim: Eğitim, hukuk, ekonomi ve medya düzenimiz İslam'la çelişkili ve çatışmalıdır. Faiz, zina, içki, rüşvet, pornografi, eşcinsellik, lüks gibi haramlar hayatımızda meşrulaştırılmış durumdadır. Adalet, merhamet, af, barış, zekât ve namaz gibi emirler de yüceltilir olmaktan çıkarılmıştır. Böyle bir düzende yaşıyoruz.

Fitneler Dönemindeyiz

Peygamberimiz Efendimizin ifadesiyle açıklarsak fitneler döneminde hayat sürüyoruz. O, şöyle buyuruyor:

“Aman iman esasları ve güzel amellere yapışın. Bu alanda yarışın. Zira çok yakında simsiyah gecelerin karanlığı gibi fitneler oluşacaktır. Bu fitneler döneminde sabahtan akşama, akşamdan sabaha; insanlar kâfirlikten imana, imandan kâfirliğe geçiş yapacaklardır. Bu dönemde kişi dinini basit dünyalıklar karşısında satacak / basit çıkarlar, basit menfaatler, basit övgüler ve makamlar uğruna yağmalatacaktır. “ (Fezü’l-Kadir Hn. 3117)

Kimlere ve Hangi Tür Yaşantılara Saygı Duyacağız

Biz böylesi bir toplumda ne gibi inançlara ve ilkelere saygı duyacağız? Hangi tür yaşantı sahiplerini muhterem bileceğiz? Bilgi ve bilinci gerektirdiği için bu konu fevkalade önemlidir.

Sevgili kardeşlerim! Allah'ın varlığı, insanın yüceliği, can, mal ve özel hayatın dokunulmazlığı; vicdan ve din hürriyeti ile ifade özgürlüğü; adalet, seçme, seçilme ve örgütlenme hakkı; liyakatli insanları seçme ve görevlendirme; azınlık haklarını koruma, hukukun üstünlüğü, barışın hakim kılınması, zalim kişi ve kurumlarla mücadele ve diğer temel değerler… Bütün bunlara saygı duyarız, saygı duymakla da yükümlüyüz.

Bir diğer anlatımla; bu sayılanlar sadece haklarımız değildir, bunlar bizim görevlerimiz de. Bunlar; hem İslam'ın yücelttiği değerlerdir hem de olgun aklın benimsediği ilkelerdir.

Rabbimiz bize;'Biz insanı en güzel biçimde halkettik.' buyurur. (TÎn 5)

Rabbimiz bize'Sakın ha Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymayınız.' buyurur.(İsra 33)

Rabbimiz bize'Ey iman edenler, topluca barışa girin/ barış adamları olun.' buyurur.( Bakara 208)

Rabbimiz bize'Dinde, lehte ve aleyhte asla zorlama yoktur.' buyurur. (Bakara 256)

Tek tek tek örnekler halinde sunduğum, saygı duymamız gereken bu ilkeler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ve Aziz Peygamberimizin öğütlerinde bizlere açıklanmaktadır. Gayrimüslimlerin bu değerlere sahip olması ve onları savunması bizi tedirgin etmez. Çünkü bütün insanlar Allah'ın yarattığı kullardır. Olgun aklı, müşterek aklı ihsan eden Rabbimizdir. Bilime konu olan maddeleri yaratan da O’dur.

Akli ve İlmi Güzellikler Müslümanın Yitik Malıdır

Hikmet/akli ve ilmi güzellikler Müslümanın yitik malıdır, onu nerede bulsa alır.

Biz İslâm Dininin ortaya koyduğu insancıl ilkelere saygı duyduğumuz gibi, olgun aklın prensiplerine ve bilimsel verilere de saygı duyarız. Mesela; trafik kuralları, üretim standartları, ilmi yöntemler, hayatı kolaylaştıran metotlar ve üretimler, bizlere Rabbimizin yarattığı varlıkları ve bölgeleri yakından tanıtan belgeseller, her alanda ARGE çalışmaları; biz Müslümanların saygı duyacağı olgulardır. Dolayısıyla biz Müslümanlar hayat insanıyız, nerede bir güzellik varsa, nerede insanî değerler dizisi varsa biz orada olabiliriz.Bu arada şu ilaveyi yapalım: İslam'ın ve olgun aklın onayladıklarını, bilimsel çalışmaların verilerini gayrimüslimler üretse de, biz yine bu özelliklere ve güzelliklere talip olabiliriz. Onları yüceltebiliriz. Üzüntümüz güzelliklerin bizim aracılığımızla vücut bulmayışı olur.

Ali Rıza DEMİRCAN
http://www.mirathaber.com/ali-riza-demircan-yasadigimiz-laik-duzende-saygi-duyabileceklerimiz-1-2358y.html


Back To Top