17 Ocak 2019 Perşembe
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Çağımıza uygun bir zekât modeli önerisi

21. yüzyıla hitap eden devlet eliyle oluşturulmuş zekât modelimizin nisabı (zenginlik sınırı), “Fert Başına Düşen Ortalama Net Gelir”dir (FBNG). Bir toplumda bu gelirin üzerinde bir gelire sahip olan (C grubuna mensup) bir Müslüman, ortalama refahın üzerinde bir hayat sürdüğü için, zengin sayılmakta ve dolayısıyla zekât mükellefidir. O halde FBNG nedir ve nasıl elde edilmektedir? FBNG, Gayri Safi Millî Hâsıla (GSMH) ile yakın ilişkilidir. GSMH, bir ülkede belirli bir dönemde (genelde bir yılda) üretilen nihaî mal ve hizmetlerin toplam parasal değerine dış ekonomik ilişkilerden elde edilen net döviz kazancının eklenmesi ile elde edilen brüt gelirdir. GSMH’den net döviz kazancının, sermaye mallarının yıpranma/eskime payının ve dolaylı vergilerin çıkarılmasıyla elde edilen değere de Safi Milli Hâsıla (SMH) veya Milli Gelir (MG) denir. Kısaca:
Çağımıza uygun bir zekât modeli önerisi
MG = GSMH – (Döviz Kazancı + Amortismanlar + Dolaylı Vergiler).

O halde “Fert Başına Düşen Milli Gelir” veya başka bir ifadeyle “Fert Başına Düşen Ortalama Net Gelir”(FBNG), bir ülkede bir yılda üretilen MG’den bir kişiye düşen ortalama paydır. Kişi başına düşen ortalama net gelir, ortalama bir rakam olup, belirli bir dönemde safi (net) olarak üretilen mal ve hizmetlerin parasal değerinin toplamının, o ülkede yaşayan insan sayısına bölünmesiyle elde edilmektedir (Bkz. Koordinat Sistemi).

Zenginlik Nisabı Olarak FBNG

Modern zekât modelinde zekât mükellefleri, FBNG’nin veya Nisab 3’ün üzerinde bir gelire sahip olan zenginlerdir [CGrubu]. Nisab 3’ün üzerinde bir gelir seviyesini sahip olan Müslümanlar, zekât kurumuna gelirlerinden belirli bir pay (% 2.5) yani zekât ödemek mecburiyetindedir. Ancak burada zekât mükellefleri, somut bir açılımla hangi gelir veya matrahın üzerinden bu malî görevlerini ifa etmelidir sorusu akla gelmektedir. Zekât ödeme şartlarına dair sistemi daha iyi anlayabilmek için, somut örnekler göstermekte fayda vardır: (Bkz. Koordinat Sistemi).

Model 1:FBNG’nin Üzerindeki Artı Gelirin Zekât İçin Matrah Olarak Kabul Edilmesi:Bir ülkede FBNG’nin belirli bir yıl için 30 bin TL olsun.Modelimizde toplumun ortalama refah seviyesinin üstünde bir gelire sahip olan bir kişinin elde ettiği bu artı gelir, zekât için matrah teşkil etmektedir. Çünkü ortalama bir vatandaşın sahip olduğu gelirin üstündeki bu artı gelir, toplumsal refah seviyesi açısından ihtiyaç fazlası bir durum olarak değerlendirilebilir ve bu artı miktar da zekâta tâbi tutulabilir. Ortalama gelirin üzerinde bir hayat standardına sahip olan zenginlerin yıl içindeki artı gelirleri, yılsonunda (bir yıl geçtikten sonra) belirlenmeli ve zekât oranı üzerinden zekât miktarı tespit edilmelidir. Örneğin: Bir kişinin yıllık geliri 40 bin TL olsun. Bu vatandaş, FBNG’nin üzerinde 10 bin TL’lik artı bir gelir elde etmiştir. Bu kişinin zekât fonuna ödemesi gereken miktar, (10 Bin x % 2,5)250 TL’dir.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Ali SEYYAR
http://www.mirathaber.com/cagimiza-uygun-bir-zekat-modeli-onerisi-3-2387h.html


Back To Top