16 Ocak 2019 Çarşamba
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

“Gâvur” bıçağıyla Kurban kesilir mi?-I

Mir’ât Haber’de Ali Rıza Demircan hocamızın yazdığı “ Gâvur uçaklarıyla hacca gitmek caiz midir?” isimli makale, yukarıdaki başlığı ve onun muhtevasını oluşturmaya vesile oldu. Aslında bu başlığın esin kaynağı, 12. Yüzyılın Endülüs’lü (Kurtubalı) hakîm (filozof), hâkim ve hekim İbn Rüşd’dür (1126-1198). Onun zengin tefekkür birikimini yansıtan muhtasar eseri Faslu’l-Makâl, döneminde tartışılan konuları ele alan klasikleşmiş bir kitaptır.
“Gâvur” bıçağıyla Kurban kesilir mi?-I
İslam Dünyasının Gerilemesindeki Temel/Esas Sorunlar

On ikinci yüzyılda İslâm dünyasının gerilemeye başlaması, toprak kayıpları, bilim/ilim üretememe, fetihlerin durması, küçük devletlere bölünme, Bağdat’taki halifenin sembolik hale dönüşmesi, Müslüman âlim ve mütefekkirlerin temel problemleri haline gelmişti. Doğudan gelen Moğol İstilası, Batı’dan gelen Haçlı Seferleri ve içeride kangren bir mesele olan Hasan Sabbah ve Haşhaşî Hareketi, yani Batınî akımların güçlenmesi karşısında tartışmalar alevlenmişti.

Bu çerçevede mevcut durumu yaratan sorunların temel sebeplerinden uzaklaşılarak, -çoğunlukla bugün de yapıldığı gibi- doğrudan etkisi olmayan konular üzerinden suçlular ihdas edilir. Yukarıda sayılan problemlerin temelinde; büyük İslâm filozofu, kelamcısı, fakihi ve mutasavvıfı Gazâlî’nin yanlış anlaşılması, taht kavgaları, saray içi rekabet, lüks ve aşırı tüketim gibi sebeplerle birlikte zikredilen iç ve dış tehditlerin varlığı söz konusudur. Taht kavgalarının tetiklediği ve tahrik ettiği siyasî ve ideolojik çatışmalar da, mevcut sorunları arttırmıştır.

Dinin Özünden Uzaklaşma Kaygısı

Batınî hareketlerin yaygınlık kazanması ve sapkın anlayış ve yorumların şüyu bulmasından, felsefe, aklî düşünce ve filozoflar mesul tutuldu. Aklî ilimlerin, fitne ve sapkınlığa yol açtığı, insanları dinin özünden uzaklaştırdığı ifade edildi. Bu kaygılara ve sorulara cevap olmak üzere, İbn Rüşd Faslu’l-Makâl’ı kaleme aldı. Müslüman hakîm İbn Rüşd, bu eserde hikmet (felsefe) ile şeriatın (din), hakikate ulaşmada iki yol olduğunu vahyî ve nebevî delillerle/referanslarla kısa ve öz bir şekilde anlatır.

Yazının devamı için »»


Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA
http://www.mirathaber.com/gavur-bicagiyla-kurban-kesilir-mi-i-14-1732h.html


Back To Top