20 Kasım 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

"Kamuda 3 bin engelli daha istihdam edilecek"


Engelli istihdamın verimliliğine yönelik özel iş analizlerine ihtiyaç vardır

Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da Engelli VatandaşlarınEKPSS (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı)ve Kura Yöntemiyle Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, engellilerin kamuya yerleştirilmesine ilişkin kurallar hakkında bilgi verdi ve 329 engelli vatandaşın kura ile kamu kurumlarına yerleştirileceğini belirtti.
İlkokul, ortaokul mezunu engellilerin kura ile lise, üniversite ve daha üst eğitim kurumlarından mezun olanların ise EKPSSpuanları ile kamuya yerleştirildiklerine işaret eden Yıldırım, “Birinde kura var, şans var, diğerinde de bilgi, beceri, azim var. Keşke imkânımız olsa da bütün vatandaşlarımıza iş, aş imkânı bulabilsek.” dedi. Yıldırım,şöyle konuştu: “Bugün 2 bin 500 kardeşimizi işe yerleştiriyoruz. 2 bin 500 de yılsonuna doğru Kasım, Aralık aylarında yerleştirmiş olacağız. Böylece 5 bin sözümüzü tutacağız. Milli Eğitim Bakanlığı da öğretmen alıyor, 500 öğretmeni sizler arasından seçecek. Ayrıca 500 kişi de engelli öğretmenlerimiz olacak."


ENGELLİ İSTİHDAMIN VERİMLİLİĞİNE YÖNELİK ÖZEL İŞ ANALİZLERİNE İHTİYAÇ VARDIR

Türkiye’de çalışmak isteyen engelli işgücünün devlet memurluğuna alınması şartları, 2014 yılından beri EKPSS ve kura yolu ile belirlenmektedir. Türkiye’de engelli işgücünün devlet memuriyetine alınması EKPSS ve kura yöntemi olmak üzere iki yolla gerçekleşir. EKPSS, ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli işgücünün, engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezî sınav demektir. Kura yöntemi ise, ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu engellilerin tercihlerine göre yerleştirilmeleri maksadıyla noter huzurunda devlet memuru kadrolarına yerleştirilmelerinde kullanılan yöntemdir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının engelli kotası açığı bulunduğu sürece Devlet Personel Başkanlığı tarafından her yıl Ocak ayında sadece engelli işgücü için sınav ve(ya) yerleştirme takvimi belirlenerek, duyurulmaktadır. EKPSS sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl içerisinde yapılacak sınava kadar geçerli olmaktadır. Bugün engelli dostu aktif istihdam politikaları sayesinde engelli kontenjanından memur çalışan sayısı 55 bine yaklaşmıştır. Ancak engelli istihdama yönelik kamusal kolaylıkların ötesinde kamu sektöründe çalışan engelli işgücüne yönelik iş analizleri ile engelli dostu İnsan Kaynakları Yönetim (İKY) sistemi bulunmadığı için, engellilerin performansları arzu edilen seviyede değildir. Dolayısıyla engelli dostu aktif istihdam politikalarının neticeye ulaşabilmesi ve engelli işgücünden üstün verim alabilmek için, engellilerin özel ihtiyaçlarını dikkate alan iş analizlerinin yanında İKY’nin geliştirilmesi elzemdir.

Engelli Dostu İş Analizlerinin Geliştirilmesi Zaruridir

Kamu kurum ve işletmelerinde, birbirleriyle alâkalı olan işlerin ve faaliyetlerin bütün hususiyet ve detaylarını belirlemeye yönelik çalışmalar, iş analizi olarak tanımlanmaktadır. Engelli dostu iş analizi ise, belli bir kurumda yapılacak her bir işin niteliği ve fonksiyonları için genel durumu ve özellikleri, işin yapılacağı fizikî çevre ve çalışma şartları, işi yapan/yapacak engelli elemanın sahip olması gereken bedenî/zihnî özellikleri ile ilgili sistematik olarak bilgi toplanması, toplanan verilerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve bunların yazıya döküldüğü bir süreçtir. Engellilere yönelik iş analizi çalışmaları sonucunda kamu kurumu, işin ne olduğu, çalışan engellinin görev ve sorumlulukları, işin gerekleri, işin ne zaman, nerede, nasıl ve neden yapıldığı/yapılacağı ile ilgili bilgilere sahip olmaktadır.

Engelli dostu bir yaklaşımla iş analizi, belirli bir işte çalışmak isteyen engelli kişinin, neyi nasıl yapacağı, neden öyle yapacağı ve bu işte ne kadar becerikli olması gerektiği konusunda belirli standartların (iş gerekleri ve meslek standartları) belirlendiği bir mekanizmadır. Bir başka deyişle engelli dostu iş analizi, işlerin ihtiva ettiği vazife, mesuliyet ve çalışma şartlarının tespiti yanında işleri yapacak olan engelli personelde bulunması gereken bilgi, beceri ve yeteneklerin belirlenmesine yönelik özel bir çalışmadır. Engelli dostu iş analizi, engelli işgücünün çalışacağı veya çalışması uygun görülen işin kapsamında yer alan vazife ve mesuliyetlerle ilgili veri/bilgi toplama fonksiyonudur.

Engelli dostu iş analizi sürecini, ikiye ayırmak mümkündür:

1.) Engelli İşgücü İçin İş Odaklı Süreçler: Burada engelli işgücü tarafından yapılacak olan bir işin gerektirdiği aktiviteleri, 400-500 göreve bölebilecek şekilde listeler oluşturulmaktadır. Bu işlem, engelli dostu görev analizi veya iş yükü olarak adlandırılmaktadır. Engelli işgücü için özel görev analizi, engelli işgücü ihtiyacını belirlemede kullanılan bir analiz yöntemidir. Buna göre bu analizde, kurumun, plânlanan hedef ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için, engelli işgücünün arz edebileceği emek miktarı ve kullanılacak teknoloji de dikkate alınarak, kaç engelli personele ihtiyaç duyulacağı belirlenmektedir.

2.) Engelli Çalışanlar İçin Süreçler: Engelli çalışanlar için prosedürler, çalışanın o işi yapması için gerekli olan şahsî özelliklerinin ve kabiliyetlerinin listesidir (İş Gerekleri). Bazen, hem iş odaklı, hem de engelli çalışan odaklı prosedürler, engelli dostu iş analizinin kriterlerini oluşturabilmek için, aynı anda kullanılabilmektedir. Engelli işgücü için iş odaklı prosedürler, gerçekleştirilen vazifeler doğrultusunda iş başarısını ölçerken, engelli çalışan odaklı prosedürler, engellinin şahsî özellikleri doğrultusunda iş başarısını ölçmektedir.

Engelli dostu iş analizinin ihtiyaç duyduğu verilerin/bilgilerin kapsamını, şu şekilde belirleyebiliriz:

1.) İşlerin içerdiği vazifelerin nasıl yapıldığına dair bilgiler.

2.) Kullanılan vasıtalar, çalışma yöntemi, şartları ve alanları ile ilgili bilgiler.

3.) İşlerin, diğer işlerle alâkası.

4.) Engelli personel ile ilgili şahsî bilgiler.

Engelli işgücüne ait şahsî bilgiler hakkında malumat sahibi olmadan, o kişinin belirlenen işe uygun olup olmadığı belirlenemez. Onun için engelli aday hakkında aşağıdaki bilgilerin elde edilmesi, işe alım sürecinde zaruridir:

1.) Engelli işgücünün fizikî kapasitesi ve yeteneği.

2.) Engelli işgücünün genel yetenek ve zekâ durumu (karar verme, inisiyatif kullanma, sorun çözme, otonom hareket edebilme vb).

3.) Engelli işgücünün özel zihnî beceri ve yetenekleri.

4.) İşe bağlı olarak aranan temel bilgi ve tecrübelerin varlığı ile işin yapılabilmesi için, gerekli olan iş bilgisinin derecesi.

Engelli dostu iş analizi çalışmaları tamamlandığında elde edilen veriler, genelde dolaylı veya dolaysız olarak İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonları ile ilgili beş kurum faaliyetine önemli bilgiler kazandırmaktadır. Bu bağlamda engelli dostu iş analizinin beş fonksiyonel bölümden oluştuğu (beş bölüme hizmet ettiği) söylenebilir:

1. Engelli Dostu İş Tanımı.

2. Özel İşin Gerektiği Hususiyetler/İş Gerekleri.

3. Engelli İşgücüne Uygun İş Dizaynı.

4. Engelli Dostu İş Değerlemesi.

5. Engelli İşgücü İçin Performans Standardı ve Değerlendirme.

6. Engelli Dostu Kariyer Yönetimi.

Velhâsıl-ı Kelâm

Engelli işgücünü, zorunlu kota sistemi sayesinde gerek kamu, gerekse özel sektörde istihdam etmek nispeten kolaydır. Ancak engelli istihdamına yönelik teşvik mekanizmalar işletilirken, eş zamanlı olarak çalışma hayatında yüksek verimlilik elde edebilmek gayesiyle engelli dostu iş analizlerinin yanında engelli işgücünün özel durumunu dikkate alan spesifik bir İKY sistemi geliştirilmeli ve uygulanmalıdır.

Prof. Dr. Ali SEYYAR
http://www.mirathaber.com/kamuda-3-bin-engelli-daha-istihdam-edilecek-5-3757h.html


Back To Top