All for Joomla The Word of Web Design

Reiki üzerinden gençlere yönelik mistisizm propagandası

Erkekler hakkında her zaman korkuları olduğunu ifade eden oyuncu Deniz Baysal,Hürriyet’ten Hakan Gence‘nin “Babasız büyümek erkeklerle ilişkilerinize nasıl yansıdı?” sorusuna şu cevabı verdi: “Babam beni bıraktı ya, herkes bırakır diyordum. Reiki’ye gittim, enerji işlerine girdim ve hepsini temizledim.”

“Erkeklere karşı korkularım vardı” dediniz ama bir süredir Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu’yla birliktesiniz…” tespitine karşı Baysal şunları söyledi: “Aynen. Yaşasın Reiki! Menajerimiz ortaktı. Onun aracılığıyla tanıştık, 1.5 senedir birlikteyiz.”SÖYLEŞİ ÜZERİNDEN GENÇLERE YÖNELİK MİSTİSİZM PROPAGANDASI

Değerli okuyucularım;

Tanınmış ve ilginç kişilerle yapılan röportajları okumaya severim. Sorulara verilen spontane cevaplar, bazen kişinin iç dünyasının bir dış yansıması olabileceği gibi önceden tasarlanmış sorulara bilinçli olarak verilen cevaplar da çoğu zaman açık veya gizli (subliminal) mesajlar da içerebilmektedir. İşte yukarıda ismi geçen bayan da korkularını Reiki ile yendiğini gururla anlattığı gibi bu vesile ile bir erkek arkadaşı edindiğini büyük bir mutlulukla ilan ediyor. Dinî hakikatlerden uzak atmosferlerde yetişen gençler, bu söyleşiyi okuduğunda şuur altında kim bilir ne düşünecek? “Reiki, iyi bir şeydir. Ben de daha cesur ve başarılı olabilmem için Reiki yapmalıyım? Nerede Reiki kursları var acaba? …”

Reiki, Mistik Bir Akımdır

Değişik zihnî, ruhî, duygusal ve hatta bedenî sorunlarının çözümüne yardımcı olacağını vaat eden Reiki, sözde evrensel hayat gücü ve(ya) şifa enerjisi imiş. Bir Japon manastır rahibi olan Mika Usui’nin bir meditasyon esnasında aldığı ilham ile birden ortaya çıktığına inanılan Reiki, haddizatında manevî/itikadî/fıkhî temeli olmayan mistisizmden başka bir şey değildir.

Mistik akımlar, keşif, sezgi veya ilham yoluyla Tanrıyla, tabiatla, kutsalla veya metafizik âlemle doğrudan iletişim kurarak, hakikate ulaşmayı ve ruhen aydınlanmayı amaçlar. Bu Batıl inanca göre Tanrıyla kurulan ilişkiler mahremlik ve gizlilik ekseninde cereyan ettiği için, dış dünyadan soyutlanma esastır. Çeşitli formlar altında birçok dinin/temel mezhebin (Yahudilik, Kabbalah) ve Uzak Doğu felsefelerinin (Reiki, Budizm, Hinduizm, Yoga) içindeki mistik programlar, İslâm dininin temel hükümlerine ve ibadet biçimlerine tamamen aykırıdır.

Reiki’de olduğu gibi bütün mistik programların içeriğinde Allah’a ve toplumun üyelerine karşı sorumluluklar, insanın düşünce, duygu ve davranışlarını tanzim edici ilâhî değerler sistemi ve bu bağlamda Allah ile kul arasındaki manevî bağı kuvvetlendirecek ibadet türleri (namaz, dua, istiğfar, tevekkül, teslimiyet, sabır, şükür vb.) yer almaz.

İslâm, Mistisizmi Gereksiz Kılar

Gerçi Müslümanların beş vakit kıldığı namazda da ruh-nefis-beden mekanizmaları kullanılarak, kişinin maddî/bedenî ve manevî rahatlaması sağlanır. Ancak gerek niyet, gaye ve yöntemler açısından her iki ibadet biçimi ve özellikleri birbiriyle hiç örtüşmez.

İslâm ise ibadetleri sadece manevî kaynakların geliştirilmesi ve ruhî hazzın sağlanması için değil, Allah’a yaklaştıran bir araç olduğu için önemser. İslâm’ın Allah’a ibadet (ibadetullah) anlayışında ve gayesinde, muhataplarına marifetullah (Allah’ı tanımak) ve muhabettullah (Allah’ı sevmek) yollarını göstermek ve manevî-ahlâkî-sosyal sorumluluk içinde Allah’ın rızasına uygun bir hayat yaşamak vardır.

Diğer mistik öğretilerde ise, gaye, manevî kaynakları ve ruhî melekeleri kendi zâtı adına inkişaf ettirmek ve birtakım metafizik güçleri kullanabilir hâle getirmektir. Mistik hizmetlerde hedef, insanları madde âleminden, cinlerin ve bazı ruhanî varlıkların yaşadığı âlem-i misalle manevî irtibat sağlamak ve o âlemin bazı olağanüstü hâllerini ve zevklerini onlara yaşatmaktır.

İnsanlar, fıtraten eşit yaratıldıkları için, manevî kaynaklarını belli egzersizlerle aktif hâle getirebilir. Buna bağlı olarak Allah’ın Rahman sıfatının bir gereği olarak gayri-Müslimler veya dinî inancı zayıf olan Müslümanlar, madde ötesi harikuladelikler de yaşayabilir. Ancak, bazı metafizik hâllerin yaşanmış olması, insanı tevhidî bir çizgide mutlak anlamda Allah’a götüreceğine bir işaret değildir. İnsan-kâinat-Yaratan münasebetini bütüncül bir perspektiften ele almayan mistik akımlar, kişilerin imanlarını kuvvetlendirecek yöntemler sunmak yerine günlük hayatın ruhî ve zihnî sıkıntılarından kısmî ve geçici uzaklaştıran bazı kolektif veya bireysel ritüeller tertipler.

Velhâsıl-ı Kelam

Şuurlu Müslümanlar, mistik akımlara ihtiyaç duymayacak kadar akıllı insanlardır. Ancak gaflet ve cehalet içinde yetişen gençlerimiz, Reiki gibi mistik akımlara ilgi göstermek suretiyle bâtıl inançların kurbanı olabilir. Onun için başta Diyanet olmak üzere İslâmî cemaatler, mistik propagandalara karşı alternatif programlar ve hizmetler sunmalıdır. Ben burada küçük bir katkı olsun diye kısaca bu alternatif açılımın özetini yapıyorum.

Sloganım: Mistik Akımlardan Uzak Dur. İbadetlerle/Namazla Felah/Huzur Bul.

Programımın Adı: İslâmî İbadet Programı.

Programın Gayesi: Kişinin kendi ruhu ve Allah’ı ile barışık olmak.

Programın İçeriği: Hurafelerden ve bid’atlardan uzaksadece ilahî kaynaklara dayanan program, felsefi, hümanist ve spritüel/mistik modellerden farklı olarak insanı, nefsî zaafları ile birlikte ruhî, manevî ve fıtrî boyutlarıyla ele alır. Program, insana “acz” ve fakr” yönleriyle kul olduğunu hatırlatıp, potansiyel kalbî ve vicdanî yetenekleri ve fakat nefsî zaafları sebebiyle ilahî bir Kudret’e olan ihtiyacını bildirir ve onu, Rabbi ile daimî irtibata davet eder. Bu temel yaklaşımlarla kişiyi, kulluk görevine davet eder ve kendisine günde beş vakit namaz kılmayı teşvik eder.

Ey Gençler; Magazin dünyasının aldatıcı mesajlarından sakının. Reiki, sizleri Yaratanınızda buluşturmaz. Kimse, Bâtıl inançlarla ve mistik bazı ritüellerle kalıcı huzuru elde edemez. Kendi başınıza Yüce Allah’tan kopuk olarak mutlu ve huzurlu olamazsınız. Manevî huzur, Allah’a inanmak ve O’na kullukla mümkündür. Kalıcı huzur ve saadet, O’na namazlarla yaklaşmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir