20 Kasım 2018 Salı
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Usul-minhac üzerine bir mülâhaza ve muhtasar iktirah

Hakkın vazetmiş olduğu (teşrii veya tekvini olsun) emri iradesinin hududunu ve hikmetini anlayabilmek gibi bir gayretin, bir cehdin sahibi olmadan elde edilecek her türlü bilgi/iktisap; üretenin kendi beşeri kabiliyet ve mantığına göre terekküp eder fakat (ilahi iradeye merbut) bir burhana istinat etmeyen bu iktisap, ÜMNİYYE ( kendisinde kesinlik vehmedilen ham bir zan/ teori ve bir istek) teşekkül ettirip dalâlete kapı açabilir.
Usul-minhac üzerine bir mülâhaza ve muhtasar iktirah
Hiçbir kimsenin vahyin zamanlar ve mekânlar üstü eşsiz ve sonsuz muhtevasını kendi sınırlı idraki (ürettiği ıstılah, kavramlar) içinde dondurup, dogmalaştırıp, rahmeti DİN diye takdim (sunma) hakkı yoktur. Ancak kişi vahiyden (imkân ve kabiliyeti dâhilinde) idrak edebildiğini bir tercih olarak kabul ve usulüne uygun hukuk üretip, uygulama hakkına ME'ZUNEN sahip olabilir! Bu tercihin topluma tatbiki uygulanabilmesi için de bazı şartlar gereklidir. Bu hususta kişilerin evvel emirde (önceden açıkça bildireceği taahhütname niteliğindeki bir seçim beyannamesi ve program ile) yapılacak hür seçimle yetki, vekâlet alması (biat) gerekir.

Ezcümle; "Laiklik; hukukun beşeri olmasıdır. Yani hukuku, beşer (insan) üretmelidir. Hakkı/meşru hududu) ise Vahiy/İlahi irade vaz' edip bildirir."

Allah (her şeyin) laiklerin de Halik'ı ve Rabbidir. Onların da ihtiyacını bilir ve onları da mahrum bırakmaz. Ama ihtiyacını meşruiyet içinde (dini dairede kalarak) arayıp, tercihlerini indirdiğinin hududu (emir ve ruhsatı) dâhilinde kullanmalarından razı ve hoşnut olur.

Yazının devamı için »»


Asım TOKSÖZ
http://www.mirathaber.com/usul-minhac-uzerine-bir-mulahaza-ve-muhtasar-iktirah-14-3765h.html


Back To Top