20 Ekim 2018 Cumartesi
Gelişen Olaylara İslami Bakışın Adresi...
Farkımız yorumlarımızda...
 - Facebook  - Twitter  - Instagram  - Youtube
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Bizi Takip Edin

Instagram

Taban ekonomisi nedir? (1)

Taban ekonomisi, kısa orta ve uzun vadeli planlı bir ekonomik yeni modeldir.

Toplumdaki üretim biçimini, toplumun zorunlu ihtiyaçlarını öne alarak refah seviyesini yükseltecek bir teknolojiye ulaştıracak, ARG alt yapısına önem veren, sosyo ekonomik politik kararların toplum genel menfaatini gözeten, üretim faktörlerinin tabana yayılmasını hedefleyenbir dinamik yapıdaki ekonomik politik programdır.

Sonuçların belirlenmesi için üretim biçimini esas alan, üretimin tabana yayılması gerekliliğini zorunlu kılan taban ekonomisi; zorunlu ihtiyaçların üretilmesinin tekellerde toplanmasını engelleyen yeni bir modeldir.

Neyin niçin, hangi amaçla yapılacağı şeffaflığı ile toplumun her katmanına; bilgi iş gücü, üretim ve lojistiğin ulaştırılması için; para sistemini yeniden düzenleyen devrimsel nitelikte yeni bir modeldir.

Taban Ekonomisi 5 yıllık kalkınma planlarını yeniden revize eden, bölgeler arası adaletsizliklerin ve bunun neden olduğu göçleri engelleyecek yerinde bir üretimin yanında, yerinde refah seviyesini ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini 1-3 yıllık kalkınma planları ile bölgesel uygulayacak yeni bir modeldir.

Taban Ekonomisi ihtiyaç kadar üretim, ihtiyaç kadar tüketim denkliği ile bu denkliği çevirecek bir para modelini uygular. Bu modelde Paranın mal gibi alınıp satılması üretilen mallara en büyük saldırı olarak görülür, ölçü olan paranın mallaşması engellenir. Para asli vazifesi olan üretimin ölçü aracı olarak kullanılmaya başlar. Taban Ekonomisi Paranın üretilmesini mal ve hizmetin üretilmesine bağımlı hale getirir.

Taban Ekonomisinde ölçünün kontrolü, bütün halk adına seçilmiş başkan ve onun kabinesi sorumluluğundadır. Taban Ekonomisi, ölçünün korunması anayasal bir zorunluluk haline getirilmesini önerir. Meclisin yasamadaki kontrolü ölçünün bozulmasını engelleyici yönündedir. Ölçü ortak bir değer birim olduğundan, bu terazi ile oynanması anayasal olarak bir suç kabul edilir.

Taban Ekonomisi, ölçüyle oynanarak bütün mal ve hizmetlerin akışını, toplum içinde dağılışını engelleyen, sürekli borçlanmalara neden olan borca dayalı para sisteminin işleyişine, halkın ve devletin aleyhinde olduğu için müsaade etmez.

Taban ekonomisi, ölçü ve mizan tabanlı bir ekonomidir. Bir mizan ve ölçü denkliği üzerinde kurulmuştur. Bu denklik Doğal iktisat Döngüsü olarak işler ve korunur. Piyasada mal ve hizmetleri çevirecek miktarda, faizle müdahale edilemeyen, faizsiz üretilmiş bir ölçü miktarı ile denk tutulmasıdır.

Taban Ekonomisinde, serbest piyasa ekonomisinin kuralları mevcuttur. Ancak uygulana serbest piyasa kuralları denetim ve düzenlemeden uzaktır. Piyasada çok başlılık vardır. Piyasadaki ölçü bozucu birleşmeler halkın aleyhinde bir tekelleşme sürecine gitmektedir. Taban Ekonomisi üretim biçimini tabanda tutarak toplumsal iş gücü kapasitesini ve gelir dağılımındaki adaletsizliği tabanda üretim ve tüketimle giderir.

Taban Ekonomisi, üretimle başlayan adaletsizliğin baskı altına tutulan ücretlerle giderilemeyeceğini, sorunun başı olan üretim kaynaklarının tekelleşmesi olarak görür ve halkı kendi yaşam bölgelerinde üretim kaynakları sahibi yapar.

Taban Ekonomisi, kalkınmayı reel olarak tabanda görür. Kişi başı milli gelir de açıklanan rakamların gerçekçi olmadığını, halkın alım gücü eksikliğinden görür. Bunun için halkın alım gücünü arttırmak Taban Ekonimisi'nin birincil model uygulamasıdır.

Taban Ekonomisinde, üretimin önünde tek bir engel görür oda paradigma/değersayım öğretilmiş çaresizlik kabulüdür. Taban Ekonomisinde toplumsal fayda sağlayan hiç bir üretim projesi sermaye yetersizliği, sermaye maliyetinin yüksekliği gibi ölçü ihtiyacından dolayı atıl bırakılmaz.

Taban Ekonomisinde üretim yapmak, ürettiğini satmak, piyasaya serbest girmek her Türk vatandaşının hakkıdır. Bu hakkın gasbı kişisel hak ve hürriyetlerin ihlali olarak görülür. Devlet piyasada denetleyici ve düzenleyici özelliğini işletir. Mevcut denetleme kurumları arasındaki çok başlılık kaldırılarak.

Taban Ekonomisinde, üretim planlaması ülkenin genel ihtiyaçlarına göre yapılır. Kendi kendisine yetebilen bir ülke olma özelliği, uluslar arası ticarette bir üstünlük olarak Taban Ekonomisinin en güçlü pazar üstünlüğüdür. Kendi kendine yetebilen bir ekonominin dış ticarette açığı parasal modelin değişimi ile engellenecektir.

Taban Ekonomisi dış ticaret denkliğini bütçe denkliği ile başlatır ve dış ticaret fazlası vermesine neden olur. Bütçesi denk olmayan bir modelin dış ticaret açığı olacaktır. 

Taban Ekonomisinde denk bütçe yapılarak planlanmış bir üretim politikası ile bütçe fazlası kaçınılmazdır. Bütçe fazlasını tetikleyen üretim fazlası dış ticaret fiyat üstünlüğünü ele geçirir ve böylece bütçe fazlası ihracat fazlasını oluşturur.

Taban Ekonomisinin temel amacı milli gelirin gerçek bir üretim modeli ile yükseltilmesi ve bütün halka bu refahın ulaştırılmasıdır. Mevcut borca dayalı para kredi sistemi halkın seçtiği bir sistem değildir. Dayatma ve halkı devleti sürekli borçlandıran bir kölelik sistemidir. Halkın kendi seçtiği bir kısım insanlarla halka zulmettiriliyor. Taban Ekonomisi borca dayalı para sisteminin panzehiridir.

Taban Ekonomisinde, işsizlik sadece hasta ve yaşlılar içindir. Buna rağmen tüketim ekonomisinin bir parçası olarak görülürler. Ekonomi sofrasına uzanamayan ücretli kesimin üretime katkı hakkı olarak, ücret haklarını sanal rakamlar değil reel ekonomideki üretimden pay alarak belirlenir.

Taban ekonomisinde kullanılan para/ ölçü faizli enstrümanlarda kullanılamaz. Üretim ve tüketim ölçüsü olarak sürekli piyasada üretim tüketim ilişkisini sürdürür.Üretim arttıkça tüketimin sağlanabilmesi için parada artar. Ölçüde talep, arz daki mal ihtiyacı ile kesiştiğinde doğal arz talep fiyat dengesi oluşur. Ölçü mevcut Borca Dayalı Para kredi sisteminde olduğu gibi stok haline getirilemediği için, mal bolluğunun önünde üretim fonksiyonu para kısıt olmadığı için üretimde bir sorun olmayacak. Üretimde ihtiyaçlara yönelik olacağı için, mala ihtiyaç paraya/ölçüye ihtiyacı oluşturacak.

Taban Ekonomisi yeni bir para kredi sistemi olup ölçünün ve mizanın üzerinden faizi işlevsiz hale getirir.

Taban Ekonomisi, iktisadi bağımsızlığımız için; sanayici, iş adamı halk ve devletin çıkarlarını ortak akıl ile ÖLÇÜ-MİZAN denkliği içinde koruyan yeni bir ekonomik modeldir.

Yunus EKŞİ
http://www.mirathaber.com/yunus-eksi-taban-ekonomisi-nedir-1-13-2279y.html


Back To Top