Kadın Meselesi

Denildiği üzere kültürel bir savaşın içindeyiz. Pek tabiidir ki, bu savaşın içinde kadınlarımız da görev üstlenecektir.

 • Kur’an’ı Kerim Hz. Şuayb’ın kızlarını, Saba Melikesini, Firavun’un karısını, Mısır Azizi’nin eşini ve Mısır Sosyetesinin kadınlarını konuşturmaktadır. (14)
 • İslâm kadınlara silahlı savaşı farz kılmadı, ama geri hizmetlerde istihdam etti. Ümmü Ammara gibi bizzat savaşan istisnai tipleri de savaştan men etmedi. H. Peygamberin diliyle tasvip de buyurdu. (15)

Bu sebeple kültürel savaşımızın Görsel Sanatlar dalında fitne unsuru olacak fizik güzelliklerinden beri, bilinçli kadınlarımızın istihdamı caiz olsa gerektir. Bunların sayıları belirli ve de istisnaî tipler olacağı da açıktır. Pek tabiidir ki şu veya bu gerekçelerle bu kadınlarımıza, sevişme rolleri gibi açık haramlara düşürecek roller verilemez.

Görsel Sanatlarımızda küfür, nifak ve yarı üryan kadın rolleri için gayr-ı müslim sanatçılardan yararlanılabileceği de bir vakıadır.

Sonuç olarak deriz ki: Haramlaştırıcı arızî unsurlardan korunduğu sürece Görsel Sanatların mübahlığı asıldır. Hakk’a hizmet amaçlanırsa; Görsel Sanatlar cihad dolayısıyla da ibadet yolu kılınabilir. Görsel Sanatların fıkhî yönden çözüm getirilemeyecek problemleri yoktur. Pek tabiidir ki, çözümler verilirken tadil edici ve de kısıtlayıcı içtihatlar da olacaktır. Bu durum da bize özgü görüşlerin ortaya çıkmasına vesile bir rahmet olacaktır.

Bitirirken beyan etmek isterim ki, bu konuşmamda sergilediğim görüşler mutlak doğrular olarak değil, üzerinde düşünülmesi gereken hata ihtimalli düşünceler olarak değerlendirilmelidir.

Hatalardan münezzeh olan yalnız ALLAH’tır. Davamız Alemlerin Rabbi olan ALLAH’a hamd ve sanâdır.

Ali Rıza DEMİRCAN  

DİPNOTLAR:

 1. et-Tâc 1/29.
 2. Riyazü’s-Salihin B. İhlâs, Hn. 13.
 3. Tevbe 82; Hadid 20; Cum’a 8; Haşr 18.
 4. 1bn Mace Hd. 4298; el- Camiü’s- Sağir 2/94.
 5. En’am 32-50; Âl-i İmran 26; Zümer 52.
 6. İnfitâr 10-12; Casiye 29; Kehf 49.
 7. Zuhruf 80.
 8. Hıcr 29.
 9. El-Camiü’s- Sağir 1/125.
 10. Muhtasar İbn Kesir, 2/663
 11. Âl-i İmran 28.
 12. Zadu’l Maâd İbn Kayyûm el-Cevziyye; Tercüme Şükrü Özen 3/235 – 313.
 13. Bir örnek için bak. et-Tac 2/332 – 3.
 14. Kasas 9; 23-26; Neml 29-35; Yusuf 23-32; Tahrim 11.
 15. İbn Mâce Hd. 2862; İslâm Peygamberi 1/148.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here